BAMS

ARBETSMILJÖPLAN FÖR BYGG OCH ANLÄGGNING

En arbetsmiljöplan är det yttersta verktyget som styr arbetsmiljöarbetet inom ett bygg- och anläggningsprojekt. Det är ett levande dokument som kräver fortlöpande förbättring och förändring beroende på vart i ett projekt man befinner sig.

En arbetsmiljöplan initieras under planeringen och projekteringen av BAS-P och förädlas och ändras av BAS-U och har som krav att innehålla följande:

A: De skydds- och ordningsregler som gäller på arbetsplatsen.

B: En beskrivning av hur arbetsmiljöarbetet ska organiseras

C: Beaktandet av 13 stycken olika arbeten med särskilda risker.

D: Beakta om arbete ska utföras där det redan finns pågående verksamhet.

I det fall det förekommer arbeten med särskilda risker enligt C så ska det dessutom beskrivas hur man förebygger dessa risker.

Ovanstående är alltså det minsta kravet på en arbetsmiljöplan. Men därtill kommer en massa mer information och aktiviteter som är absolut nödvändiga för att upprätthålla ett systematiskt arbetsmiljöarbete.

BAMS DIGITALA MALL FÖR ARBETSMILJÖPLAN

Formatet på de flesta mallar över en arbetsmiljöplan är rent historiskt sett ett massivt dokument som är svårnavigerat på grund av ej formaterad eller separerad information.

I andra fall så använder man sig av det senaste projektets arbetsmiljöplan (eller en bearbetad kopia från ett annat projekt) där en hel del viktig information kan saknas. Risken är då att det är information som kanske behövs för det nya projektet.

Med BAMS digitala mall för en arbetsmiljöplan så finns all information redan inlagd. Du som arbetar med en arbetsmiljöplan kan därför:

 • Slippa klippa och klistra och leta reda på formuleringar som har stöd i lagtexter och föreskrifter.
 • Ta bort det som inte är aktuellt - eller lyfta in det igen om behovet uppstår - med några enkla knapptryck.
 • Använda färdiga och väl bearbetade förslagstexter till att förädla och tänka igenom arbetsmiljön.
 • Redigera ett avsnitt och per automatik få den informationen kopplad till andra avsnitt. Du slipper scrolla upp och ned i ett word-dokument i jakt på att härleda exempelvis ett åtgärdsförslag för en risk till skydds- och ordningsregler.
 • Komma åt arbetsmiljöplanen vart än du befinner dig och läsa och redigera den i datorn, surfplattan eller mobiltelefonen, så länge du har en uppkoppling.

Med BAMS så får du även en direkt koppling mellan de riskanalyser som tas fram under exempelvis projektering eller som underlag för arbetsberedningar och arbetsinstruktioner. Närhelst det identifieras en risk av exempelvis en arkitekt så dyker den per automatik upp under C-kapitlet i arbetsmiljöplanen.

EXEMPEL PÅ FUNKTIONER MED BAMS DIGITALA ARBETSMILJÖPLAN

Förutom att aldrig behöva oroa sig för att ta bort och inte hitta igen information så förkortar ett digitalt verktyg dokumenthanteringen och förenklar på många sätt. Några exempel nedan (klicka på rubriken för att läsa).

Tillägg av särskilda risker

Av erfarenhet så vet vi att de 13 risker som upptas i sektion C i en arbetsmiljöplan sällan är tillräckligt.

En del BAS-P är inte medvetna om problemet, däremot så lever många BAS-U med behovet av att identifiera och dokumentera åtgärder för ytterligare risker. En del av dessa risker är också anledning till många olycks- och dödsfall - varför de borde finnas med i C-avsnittet redan från början men där risken lämnas att identifieras av de som arbetar med byggarbetsmiljösamordningen.

I BAMS har vi därför i den digitala arbetsmiljöplanen lagt till ett avsnitt C2 - Tillägg av särskilda risker.

Där upptas ytterligare ett 20-tal viktiga punkter som kan vara aktuella och styrande för arbetsmiljöarbetet. 

Exempel på några av dessa tillägg är:

 • Ensamarbete
 • Risk för låga fall (snubbling, halkning)
 • Arbeten i trånga eller otillräckliga utrymmen
 • Osäkra transportvägar inom arbetsområdet
 • Och många fler...

Valet att lägga till dessa punkter bör utredas så tidigt som möjligt varför det rekommenderas att göras redan av BAS-P. För en BAS-U är det normalt nödvändigt att beakta och uppta många av dessa risker. 

Oavsett vem som lägger till dessa så har vi redan förberett dokumentation och arbetsgången för dessa på samma sätt som i C1-avsnittet (de enligt lag obligatoriska riskerna).

Från checklista till skydds- och ordningsregler

 1. Vartefter riskanalyser i form av checklistor skapas av projektörer så samlas det till en riskanalys.
 2. Från riskanalysen så ges per automatik förslag på lämpliga åtgärder.
 3. Åtgärderna skapar i sin tur förslag på nödvändiga skydds- och ordningsregler anpassade till att behandla den risken.

Du kan när som helst gå in och redigera i förslagen och lägga till eller ta bort eget material.

Från arbetsmiljöplan till inskickad förhandsanmälan

 1. Den arbetsmiljöorganisation, projektuppgifter med mera som anges i arbetsmiljöplanen skickas per automatik till blanketten för förhandsanmälan
 2. Granska, komplettera* den information som behövs och signera och skicka iväg blanketten med ett knapptryck. Klart.

*All information i förhandsanmälan kan tyvärr inte automatiseras eller hämtas från arbetsmiljöplanen

Från skydds- och ordningsregler till information för yrkesarbetare

Med den digitala arbetsmiljöplanen kan man enkelt kommunicera förändringar eller upplysningar om varningar eller arbeten som kräver extra uppmärksamhet genom att skicka ut information per SMS eller e-post.

Det förutsätter att man har använt digital signering att följa reglerna på arbetsplatsen - en funktion som även den finns inbyggd i BAMS.

Från digital till fysisk form (pappersformat)

Närhelst du behöver så kan du överföra all information från en digital mall av arbetsmiljöplanen till word-dokument eller som PDF.

Det kan vara nödvändigt i de fall då man exempelvis ska anslå arbetsmiljöplanen på en arbetsplats.

FRÅGOR OCH SVAR OM BAMS DIGITALA ARBETSMILJÖPLAN

Riskerar man inte att missa något om det är automatiserat?

Nej. Vår digitala arbetsmiljöplan är intuitiv och automatiserad på ett sådant sätt att du måste aktivt välja exempelvis vilka risker som är applicerbara.

Först när du anger en risk så dyker följdfrågor eller förslag på texter. Varje risk har exempelvis en egen ruta för att förtydliga vilken handling eller utrymme som avses med risken.

Vidare så är de som skapar arbetsmiljöplanerna (BAS-P/U) ofta väldigt väl insatta i arbetsmiljöarbetet. Med en digital arbetsmiljöplan så förkortar du vägen till dokumentation och kan välja vilken information du vill presentera för vem.

Exempel: Det är sällan en yrkesarbetare intresserad av att läsa en hel arbetsmiljöplan emedan det är av yttersta vikt att de är medvetna om vilka risker som finns och regler som gäller. BAS-U kan därför välja att redovisa och informera på ett för yrkesarbetarna behagligare sätt än genom en +30 sidor tjock lunta med papper.

Kan jag lägga till avsnitt i arbetsmiljöplanen?

Nej.

Däremot så har varje arbetsmiljöplan ett grundformat som är samlad erfarenhet från en mängd olika projekt. Allt från små anläggningar till stora projekt i miljardklassen där det ingår ett 20-tal olika projekterande discipliner och kraven på samordning är massiva.

Exempel på avsnitt som kan väljas till är exempelvis:

Arbetsmiljömål
APD-plan
Utbildning och övning
Samordning av brandskydd
Nödlägesberedskap
Olycks- och tillbudsrapportering
Räddningskammare

Du behöver bara välja att fylla i de avsnitt som är aktuella för just ditt projekt och om behovet uppstår så kan du lägga till avsnitt.

Skulle du verkligen sakna något avsnitt så är du välkommen att kontakta oss med feedback.

 

Hur vet jag vad för information jag ska lägga till själv i arbetsmiljöplanen?

För i stort sett varje ställe där du ombeds lägga in information så finns det hjälptexter som beskriver vad som eftersöks. Vi ger exempel på vad du bör tänka på och beakta. I många fall ger vi även direktlänkar till föreskrifter eller lagtexter (i PDF-format) om du vill läsa mer i detalj vad som gäller.