BAMS

OM BAMS

BAMS är i korthet ett intelligent databasverktyg som kraftigt underlättar kunskapsöverföring, kunskapssamling och work-flow (aktivitetsstyrda arbetsprocesser) kring arbetsmiljön i bygg- och anläggningsprojekt. Det är också det enda digitala systemet som kvalitetssäkrar alla rutiner och aktiviteter knutna till byggarbetsmiljö då det är uppbyggt efter lagkrav, regler och kända (praxis) arbetssätt.

Sedan kravet på byggarbetsmiljösamordnare infördes så har det aldrig tagits fram ett system som behandlar helheten - förrän nu.

Om arbetet med BAMS

BAMS är utvecklat på en multidisciplinär nivå.

Detta innebär bland annat att personer med byggarbetsmiljösamordning som expertis och mångårig erfarenhet av arbete som BAS-P och BAS-U står som informationskälla så väl som examensarbeten och annan tillgänglig information (från exempelvis Arbetsmiljöverket). Omfattande intervjuer har skett med exempelvis produktionsledare, platschefer och arbetsledare från så väl stora som små projekt.

BAMS är även utvecklat efter den senaste app-utvecklingstekniken där användarvänlighet och trender inom digital teknik står i fokus. Vi arbetar efter en princip som möjliggör att inhämta och lägga till djupgående data till att presentera enklare data, beroende på vem som informationen är riktad till.

Utbildar och utvecklar

Genom BAMS så strävar vi efter att utveckla och utbilda inom byggarbetsmiljö. Vi levererar därför flertalet kurser inom ämnet med professionella föreläsare som har mångårig erfarenhet från byggarbetsmiljösamordning och byggarbetsmiljö i stora som små projekt.

Vi utfärdar även prov och intyg för en mängd olika kunskapskrav som ställs genom lagar och föreskrifter inom arbetsmiljö.

Konsulter med fokus på komplexa projekt och samordning

För att hela tiden följa med i både hur vårt system samt regler och lagar påverkar byggarbetsmiljön så arbetar delar av vår personal professionellt som konsulter inom BAS-P/U och projektsamordnare. 

Vi har kompetensen och erfarenheten för att åta oss och kvalitetssäkra byggarbetsmiljön för de allra mest komplexa projekten inom en mängd olika områden, från anläggning och bygg till pågående verksamhet i högrisksmiljöer inom industrin.

Vision med BAMS

BAMS (ByggArbetsMiljöSystem) är redan resultatet av en vision om att förbättra och förenkla processen med byggarbetsmiljö. 

Då ingen annan aktör eller myndighet strävar efter att hålla samman och säkra upp arbetsmiljöarbetet inom bygg- och anläggning på samma sätt så är vår vision att det ska vara ett självklart verktyg för alla byggprojekt i framtiden.

Detta når vi genom att hela tiden utveckla användarvänligheten och utöka databasen. Vi kan även med enkla medel anpassa BAMS för större organisationer och inkorporera det i redan befintliga system.

Om företaget

BAMS som applikation (ByggArbetsMiljöSystem) samt ByggArbetsMiljöSpecialisterna ägs av BAMS AB - ett aktiebolag inom teknisk konsultverksamhet och dataapplikationsutveckling.

Bolaget startades 2018 och började då med att samla upp tidigare privatägda system av bland annat digitalisering av olika bokformat, app-utveckling och ett omfattande utbud av hemsidor och portaler.

Under 2019 så övergick bolaget till att samla upp specialister inom byggarbetsmiljö i ett led att utveckla byggarbetsmiljösystem ytterligare.

Inför 2020 så är vi leverantör till en mängd olika kunder, alla med roliga och spännande utmaningar att integrera våra applikationer och vårt kunnande på deras verksamheter och arbetssätt.